شبکه

ارتباطات مجازی نورالدین رضوی زاده snrazavizadeh@yahoo.com

درس مبانی ارتباط جمعی

نیمسال دوم ۱۳۸۶ـ۱۳۸۵

  ۱. ارتباط

  • تعریف ارتباط
  • انواع ارتباط
  • عناصرارتباط

  ۲. ارتباطات جمعی

  ۱.۲. تعریف ارتباط جمعی

  ۲.۲. فرستنده ارتباط جمعی

  • عوامل موثر بر فرستنده
  • جهتگیری های کاری
  • مخاطب شناسی

    ۳.۲. پیام

  • تعریف پیام
  • انواع پیام
  • سازه های پیام
  •   کد یا رمز

   ۴.۲. مخاطب

  ۵.۲. کارکرد های ارتباط جمعی

  ۳. فناوری های نوین ارتباطی

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1385 ساعت 01:27 ب.ظ | نویسنده: نورالدین رضوی زاده | چاپ مطلب 0 نظر

تفاوتهای نسلی در روستا

 

موضوع این مقاله، تفاوت های نسلی در روستاست. داده های تجربی استفاده شده در  آن حاصل مصاحبه با 526 نفر در 64 روستا در استان های آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و گلستان می باشد. روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله ای بوده است. نتایج تحقیق نشان داد، جوانان روستا در تمایل به مصرف مادی (استفاده از وسایل جدید در زندگی)،تمایل به مهاجرت، شیوه های رسانه ای گذران اوقات فراغت، استفاده از تلویزیون،ویدئو و مطبوعات با دیگر گروه های سنی روستا تفاوت دارند. از سوی دیگر تفاوتی بین گروه های سنی مختلف روستا، از نظر رضایت از زندگی، نگرش به زندگی شهری و روستایی، شیوه های سنتی گذران اوقات فراغت و گوش دادن به رادیو مشاهده نشد. در مجموع می توان گفت با توجه به پتانسیل جوانان روستایی در توسعه و تفاوت های نسبی شان با دیگر گروه های سنی، توجه به جوانان در تحقیقات، برنامه های توسعه روستایی و نیز برنامه های رسانه ای از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

کلید واژه : تفاوت های نسلی، تمایل به مصرف مادی، نگرش به زندگی شهری و روستایی، تمایل به مهاجرت، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی (سید نورالدین رضوی زاده ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی روستا و توسعه ـ تابستان ۱۳۸۵ ‌)

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1385 ساعت 01:03 ب.ظ | نویسنده: نورالدین رضوی زاده | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی تاثیر رسانه ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی

 

چکیده

این مقاله برگرفته از تحقیقی پیمایشی برای بررسی تاثیر رسانه ها بر تمایل روستاییان در تغییرسبک زندگی انجام شده است. برای این منظور هم میزان استفاده از رسانه های مختلف در بین روستاییان مورد بررسی و سنجش قرار گرفت و هم تمایلات آنها در سبک زندگی (مصرف مادی) که متغیر  وابسته تحقیق محسوب می شود. اطلاعات این تحقیق از طریق تکمیل 466 پرسشنامه در 64 روستا در استان های اصفهان، آذربایجان غربی، خوزستان و گلستان جمع آوری شد. تدوین چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریه کاشت جرج گربنر صورت گرفت. در بخش یافته ها برای سنجش تاثیر استفاده از رسانه ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی، از آزمون آماری رگرسیون چند متیره و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد استفاده از تلویزیون، ویدئو و تماشای تلویزیون های خارجی بر نگرش روستاییان به زندگی شهری و تمایل به تغییر سبک زندگی یا تمایلات آنها در مصرف مادی تاثیر گذار است. واژه های کلیدی: استفاده از رسانه هاـ‌ تمایل به تغییر سبک زندگی ـ تمایل به مهاجرت ـ نگرش به زندگی شهری ( سیدنورالدین رضوی زاده ـ فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی- پاییز ۱۳۸۴)

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1385 ساعت 10:08 ق.ظ | نویسنده: نورالدین رضوی زاده | چاپ مطلب 1 نظر